كلاس شيشه‌اي
كلاس شيشه‌اي فيزيك2
جناب آقاي كلانتريان - هشتم ديماه 1392
 ١٤:٣٥ - 1393/07/23متن كامل

كلاس شيشه‌اي رياضي1
جناب آقاي يقيني - هشتم ديماه 1392
 ١٤:٣٣ - 1393/07/23متن كامل

كلاس شيشه‌اي ديني3
جناب آقاي قرايي - هفتم ديماه 1392
 ١٤:٣٢ - 1393/07/23متن كامل

كلاس شيشه‌اي شيمي2
جناب آقاي كمالي - هشتم ديماه 1392
 ١٤:٣١ - 1393/07/23متن كامل

كلاس شيشه‌اي ادبيات2
جناب آقاي قيدي - هشتم ديماه 1392
 ١٤:٢٩ - 1393/07/23متن كامل


2 صفحه بعدی >>

نشاني مـــا
دبيرستان از نگاه دوربين
نقشه سايت
ارتباط با ما
نشاني مـــا
دبيرستان از نگاه دوربين
نقشه سايت
ارتباط با ما
كدپستي: 91137-19318
تلفن‌هاي دبيرستان
22203429 - 22203430
پست الكترونيك
Drm1@mecp.ir