زندگي آموزش است
اهداف كيفي و كمي حوزه‌ي تربيتي

الف ـ تسهيل در پرورش مهارت‌هاي ذهني ـ شناختي (بعد علمي)
   1- افزايش تمايلات و رفتارهاي خلاقانه
   2- ايجاد و گسترش و ميزانِ انگيزه پيشرفت
   3- افزايش تعداد راهبردهاي يادگيري (مهارت‌هاي تحصيلي، مديريت زمان)
   4- تقويت ميزان هوش
   5- افزايش فراخناي حافظه
   6- كاهش كاستي‌هاي تحصيلي (افزايش پيشرفت تحصيلي)
   7- افزايش راهبردي شناختي (قدرت استدلال، مسأله‌گشايي، تصميم‌گيري، كاهش خطرهاي شناختي)
   8- افزايش سطحِ دانش عمومي (اطلاعات عمومي)

ب ـ تسهيل در پرورش مذهبي ـ اخلاقي
   1- افزايش ميزان آگاهي مذهبي
   2- افزايش ميزان التزامِ مذهبي(پاي‌بندي به هنجارها)
   3- ايجاد و گسترش نگرش‌هاي مطلوبِ مذهبي (دلبستگي‌ به الگوهاي ديني، احتراز از افراط و تفريط، سازگاري دين و دنيا)
   4- افزايش سطحِ قضاوت و رفتارهاي اخلاقي
   5- افزايش ميزانِ معناجويي و هدف‌مندي

ج ـ تسهيل در پرورش بعدِ اجتماعي ـ فرهنگي
   1- افزايش ميزان اعتماد به نفس
   2- افزايش هوشِ هيجاني (سازگاري، مهارِ خويشتن، مهارت‌هاي مقابله‌اي، انعطاف فكري، درك ديگران، ظرفيت‌هاي رواني)
   3- افزايش ميزان احساسِ مسؤوليت (در خانواده، در مدرسه، در جامعه)
   4- افزايش آگاهي و پاي‌بندي نسبت به ارزش‌ها و هنجارهاي مدرسه و اجتماع (قانون‌پذيري)
   5- افزايش ميزان رفتارها و مهارت‌هاي مطلوبِ اجتماعي (ارتباطي، ابراز وجود، مقاومت در برابر وسوسه‌ها (اعتياد، جنسِ مخالف، انحرافاتِ گروهي)) {واكسيناسيون}
   6- افزايش روحِ مشاركت‌جويي
   7- رشدِ اجتماعي (خود نظم‌بخشي و ...)
   8- افزايش بينش سياسي

د ـ تسهيل در پرورش بعدِ عاطفي
   1- افزايش سطحِ سلامت و نشاطِ رواني
   2- افزايش حسِ زيبايي شناختي، هم‌دلي و عشق‌ورزي (هنر و ...)

هـ ـ تسهيل در پرورش بعدِ جسمي
   1- افزايش دانش پيرامون تغذيه
   2- افزايش آگاهي پيرامونِ سلامت و فرآيندهايِ رشدِ جسمي
   3- رعايت بيشترِ بهداشت و نظافت
   4- افزايشِ سطحِ تربيت‌بدني
   5- افزايشِ آگاهي جنسي
نشاني مـــا
دبيرستان از نگاه دوربين
نقشه سايت
ارتباط با ما
نشاني مـــا
دبيرستان از نگاه دوربين
نقشه سايت
ارتباط با ما
كدپستي: 91137-19318
تلفن‌هاي دبيرستان
22203429 - 22203430
پست الكترونيك
Drm1@mecp.ir