آموزش زندگي است
اهداف كيفي و كمي حوزه‌ي آموزشي

الف) كارا و اثربخش كردن آموزش
   1- طرح درس
   2- تكاليف استاندارد
   3- ارزشيابي مستمر
   4- آزمون‌هاي استاندارد
   5- تكنولوژي آموزشي
   6- برنامه هم‌سو كردن راهنمايي و دبيرستان (مانند زبان ـ عربي ـ كامپيوتر)
   7- عملي و واقعي كردن شكلِ آموزش
   8- برنامه‌ريزي مناسب درسي
   9- استانداردسازي فضاهاي آموزشي

ب) استفاده از روش هاي نوين در آموزش
   1- پژوهش‌مدار كردن آموزش
   2- آموزش الكترونيكي
   3- آموزش مشاركتي
   4- محدود نكردن آموزش در مدرسه (زمان و مكان مدرسه) استفاده از محيط‌هاي مناسب بيرون از مدرسه
   5- عيني و ملموس‌سازي آموزش (كاربردي كردن آن)

نشاني مـــا
دبيرستان از نگاه دوربين
نقشه سايت
ارتباط با ما
نشاني مـــا
دبيرستان از نگاه دوربين
نقشه سايت
ارتباط با ما
كدپستي: 91137-19318
تلفن‌هاي دبيرستان
22203429 - 22203430
پست الكترونيك
Drm1@mecp.ir