انجمن اوليا و مربيان
اهداف انجمن اوليا و مربيان
     1- برقراري ارتباط مستمر وتنگاتنگ با اولياء
     2- شناسايي اولياء همراه با مدرسه .
     3- آموزش و توجيه اولياء نسبت به اهداف ، سياستها و برنامه ها .
     4- آموزش مستمر .
     5- اطلاع رساني ( سهل ، كافي ، مناسب )
     6- مشاركت جويي در برنامه .
نشاني مـــا
دبيرستان از نگاه دوربين
نقشه سايت
ارتباط با ما
نشاني مـــا
دبيرستان از نگاه دوربين
نقشه سايت
ارتباط با ما
كدپستي: 91137-19318
تلفن‌هاي دبيرستان
22203429 - 22203430
پست الكترونيك
Drm1@mecp.ir