ویژگی های یادگیرنده

ارتباط با

توسعه

ویژگی

توضیحات

خدا

معنوی

با ایمان

به خدا و معاد و آنچه در شریعت، غیب نامیده می شود و امور معنوی مانند برکت و زیارت ایمان دارد.

متعبد

به دستورات دینی که ریشه در شریعت دارد مانند نماز و روزه و احکام شرعی و افعالی که نتیجه تقید به دین است، معتقد است و آن ها را برای اطاعت از خدا انجام می دهد.

اخلاق مدار

با صداقت و راستی و انصاف و عدالت رفتار می کند و به کرامت خود و دیگران احترام می گذارد و مسوولیت رفتار خود وپیامدهای آن را می پذیرد.

خود

شخصی

متعادل

برای رسیدن به زندگی بهتر، به ابعاد فکری، جسمی و روحی خود و دیگران به صورت هماهنگ و متعادل اهمیت می دهد و از برنامه های مرتبط با ابعاد فوق به صورت متعادل استقبال می کند.

یادگیرنده

به یادگیری علاقه دارد و از آن لذت می برد. تفکر قالبی ندارد و به دنبال کسب فهم عمیق دانش، مفاهیم و معانی است. یادگیری هایش را در زندگی و عمل به کار می برد. به دنبال برقراری ارتباط بین آموخته‌ها به منظور سودمند کردن آن ها است.

مثبت اندیش

امیدوار است و تلاش می کند به رخدادها با نگاه واقع گرایانه تبدیل به فرصت هایی برای پیشرفت بنگرد و از آن ها استفاده کند.

مدیریتی

آینده نگر

در عین ارزش دادن به زندگی در زمان حال، به مطالعه در رویدادها و نیازهای آینده می پردازد و با تلاش برای پیش بینی آن‌ها، برای رسیدن به اهداف آینده خود برنامه ریزی می کند.

ریسک پذیر

در شرایط نا آشنا و نامطمئن، با شجاعت و دوراندیشی با ایده ها، نقش ها و پدیده ها روبرو می شود. از باورهای خود دفاع و آن ها را بیان می کند. برای کشف استراتژی های جدید و ایجاد تغییر، شجاعت دارد و تحول گرا است.

مقتصد

در نحوه به کار گرفتن پول، برنامه ریزی، پس انداز، مدیریت پول و فرآیندهای مالی توانمند است.

خلق

اجتماعی

تعامل کننده

می تواند ایده ها و اطلاعات را درک و بیان کند. در به کاربردن بیش از یک زبان(گویش و لهجه ها) توانا است. راه های ایجاد ارتباط موثر را می داند و به همکاری منطقی با دیگران علاقه مند است.،

آزاد اندیش

به فرهنگ، دیدگاه‌ها، ارزش‌هاو سنت‌های خود احترام می گذارد و از آن قدردانی می کند و فرهنگ‌های جوامع دیگر را درک می کند و به آن ها احترام می گذار. عقاید متفاوت را بدون تعصب و آزادانه می شنود.

مسوولیت پذیر

نسبت به انجام کار تعهد دارد. کار خود را درست و کامل انجام می دهد و اهمال نمی کند. به قانون ملتزم است و به آن احترام می گذارد. به مسایل اجتماعی حساس است و واکنش نشان می دهد.

نوع دوست

با دیگران همدلی می کند. به نیازها و احساسات دیگران احترام می گذارد و از آن ها حمایت می کند. برای خدمت به جامعه تعهد دارد.

خلقت

زیست محیطی

آگاه

به دنبال کشف مفاهیم، ایده‌هاو مسایل دارای اهمیت محلی و جهانی است و برای به دست آوردن دانش عمیق در خلقت تامل می کنند.

متفکر (عمیق، جستجوگر)

در تفکر انتقادی و رویارویی با مسائل پیچیده ابتکار عمل دارد و خلاقانه استدلال می کند.

حس کنجکاوی طبیعی خودرا حفظ می کند و توسعه می دهد. مهارت لازم برای تحقیق را دارد. به جستجو گری و یادگیری علاقه دارد.

مراقب طبیعت

دوستدار طبیعت و مراقب آن است و از طریق استفاده ازخدمات عمومی ، استفاده بهینه از منابع طبیعی و صرفه جویی، توسعه انرژی های پاک، در حفظ طبیعت تلاش می کند.

نشاني مـــا
دبيرستان از نگاه دوربين
نقشه سايت
ارتباط با ما
نشاني مـــا
دبيرستان از نگاه دوربين
نقشه سايت
ارتباط با ما
كدپستي: 91137-19318
تلفن‌هاي دبيرستان
22203429 - 22203430
پست الكترونيك
Drm1@mecp.ir