اخبـــار
گزارش جلسه دبيران سال 1396
صورت‌جلسه دبيران
 ١٢:٤٩ - 1397/06/25متن كامل

 ١٠:٢٠ - 1395/10/11متن كامل

 ١٠:٤٩ - 1395/08/21متن كامل

 ١٧:٠٤ - 1394/10/22متن كامل

 ٠٧:٤٠ - 1394/08/04متن كامل

نشاني مـــا
دبيرستان از نگاه دوربين
نقشه سايت
ارتباط با ما
نشاني مـــا
دبيرستان از نگاه دوربين
نقشه سايت
ارتباط با ما
كدپستي: 91137-19318
تلفن‌هاي دبيرستان
22203429 - 22203430
پست الكترونيك
Drm1@mecp.ir